Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska

Kodeks etyczny INPP

Zasady etyczne oraz Kodeks postępowania dla Terapeutów INPP 
Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej INPP – 2014


PREAMBUŁA
Terapeuci INPP w każdym momencie stoją na straży godności i reputacji zawodowej Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej (INPP) i stosują tylko te procedury, które nauczane są i wykorzystywane przez INPP. Korzystają ze źródeł zatwierdzonych przez INPP Chester. Ponadto, przed opublikowaniem jakichkolwiek materiałów odnoszących się do INPP, materiał ten musi być zatwierdzony przez INPP Chester lub Dyrektora INPP w kraju, w którym Terapeuta praktykuje.

Terapeuci INPP dążą do budowania zasobu rzetelnej wiedzy naukowej, opartej na praktyce i badaniach naukowych, odnoszą się do wiedzy na temat ludzkich zachowań w różnych kontekstach. Terapeuci INPP postępuje tak występując w różnych rolach, takich jak: badacz, pedagog, diagnosta, terapeuta, przełożony, konsultant, administrator i pracownik socjalny. Celem Terapeuty INPP jest poszerzanie wiedzy na temat zachowań oraz, w razie potrzeby, stosowanie jej w celu poprawy zarówno kondycji jednostki, jak i społeczeństwa. Niniejszy Kodeks Etyczny zapewnia wspólny zbiór wartości, na których Terapeuci INPP budują swoją pracę zawodową i naukową.

Niniejszy Kodeks ma na celu dostarczenie zarówno ogólnych zasad, jak i ułatwienie podejmowania decyzji w większości sytuacji napotykanych przez Terapeutów INPP. Głównym celem jest dobro i ochrona osób i grup, z którymi pracują Terapeuci INPP. Odpowiedzialność za aspirowanie do najwyższych standardów postępowania jest indywidualnym obowiązkiem każdego Terapeuty INPP. Terapeuci INPP szanują i chronią prawa jednostki: zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej.

1. ZASADY OGÓLNE
1.1. W swojej pracy Terapeuci INPP dążą do utrzymania wysokich standardów zawodowych.
1.2. W każdym momencie pracy Terapeuci INPP rozpoznają swoje granice oraz ograniczenia, wynikające z zakresu wiedzy uzyskanej podczas szkoleń INPP.
1.3. Terapeuci INPP dążą do bycia na bieżąco z  istotnymi odkryciami naukowymi z zakresu oferowanych przez nich usług oraz w pełni uznają potrzebę ciągłej edukacji. 

2. UCZCIWOŚĆ I PRAWORZĄDNOŚĆ
2.1. Terapeuci INPP dążą do promowania uczciwości w badaniach naukowych, nauczaniu metody (jeśli mają pisemną zgodę INPP, aby to robić) oraz praktykowaniu technik INPP. W tych działaniach Terapeuci INPP będą uczciwi, sprawiedliwi i okazujący szacunek innym osobom.
2.2. Opisując swoją pracę, usługi, które oferują, podają jedynie prawdziwe informacje i dbają o to, by nie wprowadzać odbiorców w błąd.
2.3. Terapeuci INPP w żaden sposób nie dyskredytują innych Terapeutów INPP. Skargi dotyczące pracy innych Terapeutów INPP powinny być kierowane do Dyrektora krajowego INPP, a w razie potrzeby również do INPP Chester.
2.4. Każdy Terapeuta INPP w swojej pracy z dziećmi lub dorosłymi prezentuje profesjonalną uczciwość, nie wykorzystuje finansowo, emocjonalnie ani seksualnie dziecka, rodzica ani dorosłego.
2.5. Terapeuci INPP szanują prawo jednostki do prywatności i poufności.
2.6. Terapeuci INPP nie szkolą innych osób z zakresu opracowanej przez INPP Chester metody, technik diagnostycznych ani  terapeutycznych niedojrzałości neuromotorycznej (NMI) bez uprzedniego uzyskania niezbędnych referencji i wiedzy oraz licencji od INPP Chester, która obejmuje prawo do szkolenia na określonym poziomie i na określonym terenie. 

3. KOMPETENCJE DOTYCZĄCE METODY INPP
3.1. Terapeuci INPP muszą spełniać poniższe warunki:
a) Pomyślne ukończenie szkolenia rocznego INPP oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu.
b) Uczestniczenie przynajmniej raz na dwa lata w dwudniowych warsztatach doskonalących (superwizjach) organizowanych pod nadzorem INPP Chester.
c) Niemieszanie i niełączenie terapii Programem INPP w tym czasie u tego samego pacjenta z innymi programami ruchowymi. (Terapeuci INPP powinni mieć świadomość, że jednoczesne korzystanie z wielu programów interwencyjnych może wpływać na skuteczność programu INPP. Decyzja o włączeniu dodatkowych metod interwencji w tym samym czasie, co program kliniczny INPP, powinna opierać się na kwalifikacjach zawodowych Terapeuty INPP, który za swoją decyzję w pełni ponosi odpowiedzialność w oparciu o indywidualne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności zawodowej.)

4. OBOWIĄZKI TERAPEUTÓW INPP WOBEC KLIENTÓW / PACJENTÓW
4.1. Przyjmowanie na terapię INPP tylko tych pacjentów, których historia rozwoju lub aktualne objawy wskazują na niedojrzałość neuromotoryczną (NMI), jako istotny czynnik.
4.2. Podczas wstępnej konsultacji jasne określenie:
a) wysokości opłat,
b) formy spotkań,
c) przybliżonego czasu trwania programu INPP,
d) realistycznych celów leczenia.
4.3. Zapewnienie klientom, którzy rozpoczęli Program INPP, możliwości ciągłości terapii. Zapewnienie klientowi zastępstwa, jeśli z jakiegokolwiek powodu Terapeuta INPP nie może zapewnić regularnej kontynuacji usługi.
4.4. Sporządzenie dla każdego klienta raportu z badania diagnostycznego.
4.5. W przypadku podejrzenia (podczas diagnozy lub trwającej terapii INPP) niezdiagnozowanego dotychczas problemu medycznego klienta nieudzielanie porad ani nieprowadzenie terapii INPP do czasu uzyskania konsultacji z lekarzem rodzinnym.
4.6. Prowadzenie kompletnej dokumentacji każdego klienta. Archiwizowanie jej z zachowaniem poufności przez rok po ukończeniu Programu INPP. Przez kolejne 5 lat składowanie jej w zamkniętej szafce, a po tym okresie zniszczenie, jako odpadów poufnych. 

5. SKARGI
5.1. Skargi dotyczące Terapeutów INPP, wniesione zarówno przez klientów, jak i przez innych Terapeutów INPP, należy przesyłać do Dyrektora krajowego INPP oraz, w razie potrzeby, do profesjonalnego ubezpieczyciela. Krajowy Dyrektor INPP zbada skargę, poprosi o udostepnienie udokumentowanych dowodów na poparcie skargi oraz zbierze istotne informacji od Terapeuty INPP objętego dochodzeniem. W razie potrzeby, informacje te zostaną przekazane do dalszych badań w komisji etyki składającej się z trzech międzynarodowych Dyrektorów INPP.
5.2. Jeżeli skarga, wniesiona przez klienta, zostanie uznana przez INPP za słuszną może to doprowadzić do sytuacji, w której członkostwo Terapeuty INPP zostanie:
a) zawieszone (tymczasowo, dopóki nie zostaną usunięte błędy),
b) zakończone (bezterminowo).
5.3. Jeżeli skarga zostanie wniesiona przeciwko INPP Chester i nie dojdzie do satysfakcjonującego porozumienia, to zostanie ona przekazana do niezależnego rozpatrzenia przez międzynarodową komisję etyczną.